Historiek

Kort historisch overzicht

Niet lang na de onafhankelijkheid van België (1830) raakt Koning Leopold I, die heeft gediend als officier in het Russische leger en gevochten tegen de troepen van Napoleon, overtuigd van de behoefte aan een beroepskorps voor officieren. Er zijn in die tijd nog altijd veel spanningen tussen België en Nederland. Er is dan wel een wapenstilstand, maar een vredesverdrag is nog niet ondertekend. De nood aan goed opgeleide officieren dringt zich op. Koning Leopold I heeft grote bewondering voor de Franse 'Ecole Polytechnique'. In 1834 wordt luitenant-kolonel Jean-Jacques Edouard Chapelié, een oud-student van de 'Ecole Polytechnique', belast met de opdracht om een school op te richten voor de opleiding van Belgische officieren. Hij wordt de eerste commandant van de Militaire School.

Aanvankelijk wonen de studenten de cursussen bij op verschillende plaatsen in het centrum van Brussel. De staf van de school is gehuisvest in een groot herenhuis in de Naamsestraat. In 1874 verhuist de school vanuit het stadscentrum naar de abdij van Terkameren. De school verhuist naar haar huidige site aan de Renaissancelaan in 1909. Tussen 1994 en 2010 wordt haar infrastructuur volledig vernieuwd, met respect voor de historische waarden.

Historisch nieuws

Bezoek Alexander

Bezoek maarschalk Alexander

Op donderdag 16 september 1954 bezoekt maarschalk Harold Rupert Alexander, 1st Earl Alexander of Tunis, Minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk, de KMS.

CHE

Een klokkenluider in de Militaire School

In de tussenoorlogse periode worden het begin en het einde van de lesperiodes tijdens de eerste twee studiejaren van de Militaire School op een automatische manier aangekondigd door een bel, maar die dringt blijkbaar niet door tot de lokalen van de Applicatieschool.

Dagplanning 1901

Officierenopleiding even zwaar als 120 jaar geleden?

Het is een leven dat veel studenten die op kot studeren aan burgeruniversiteiten zich niet kunnen voorstellen, maar voor ons is het realiteit. Hoewel ons strakke tijdsschema vroeger nóg strakker was…

Het museum van de Koninklijke Militaire School werd officieel ingehuldigd op 23 september 2011. Het museum staat open voor alle geïnteresseerde bezoekers, zowel van binnen als van buiten Defensie. Curator is de heer Marc Beyaert.

Het Defensiecollege

Het Defensiecollege is verantwoordelijk voor de voortgezette vorming van de officieren binnen Defensie.

1834 De stafofficieren worden gevormd aan de Militaire School nadat zij hun algemene studies hebben beëindigd 1991 Het KHID verhuist naar de vroegere Cadettenschool in het Sint-Annakwartier te Laken, dat volledig werd gerenoveerd
1869 (12 november) Bij Koninklijk Besluit wordt de Krijgsschool opgericht als autonome instelling. Administratief gezien blijft zij echter verbonden aan de Militaire School 1998 Door de ontbinding van de School voor Militaire Administrateurs krijgt het KHID een nieuwe taak toegewezen : de vorming van de militaire administrateurs (MAB)
1872 De Krijgsschool wordt volledig onafhankelijk en komt onder de voogdij van de minister van Oorlog. 2006

De site te Laken sluit haar deuren. Het KHID wordt als dusdanig ontbonden en de voortgezette vorming wordt voortaan een opdracht toevertrouwd aan de KMS (Directie van de Voortgezette Vorming).

Het KHID krijgt een nieuwe opdracht in het domein van het veiligheids- en defensiebeleid en in het domein van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Het organiseert ook de Hoge Studies van Defensie.

1923 (13 juli) Bij Koninklijk Besluit krijgt de Krijgsschool opnieuw het statuut van autonome onderwijsinstelling en komt zij onder het bevel van de minister van Landsverdediging te staan. Het Corps van Stafofficieren verdwijnt en de officieren die er deel van uitmaken, worden in hun wapen opgenomen met de hoedanigheid stafbrevethouder (SBH). 2009 De Directie van de Voortgezette Vorming van de KMS wordt omgedoopt tot Defensiecollege. Tezelfdertijd wordt het Departement Operaties overgeheveld van de Directie van het Academisch Onderwijs naar het Defensiecollege.
1978 De Krijgsschool wordt omgevormd tot een instelling belast met het verstrekken van een voortgezette vorming aan officieren en dit op verschillende tijdstippen in hun loopbaan. Zij wordt dan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID).