Doctoraat

Wat is een doctoraat?

Een doctoraat is het hoogste universitaire diploma, dat behaald wordt na het schrijven van een proefschrift. Hiertoe zal de doctoraatsstudent gedurende vier tot vijf jaar op een autonome manier een specifiek onderwerp ten gronde bestuderen met de bedoeling de grenzen van de wetenschap te verleggen en dus nieuwe kennis op te bouwen. Hierbij wordt hij of zij begeleid door een commissie van professoren uit zijn of haar vakgebied. Dit proefschrift moet met succes publiek verdedigd worden voor een jury samengesteld uit autoriteiten van het vakgebied.

Een doctoraatskandidaat moet:

 • over een grondige kennis van het vakgebied beschikken;
 • de noodzakelijke onderzoeksvaardigheden beheersen;
 • een originele bijdrage tot het vakgebied leveren;
 • aandacht hebben voor de maatschappelijke relevantie van het onderzoek;
 • blijk geven van een kritische geest;
 • kunnen communiceren zowel met vakgenoten als met het grote publiek.

 

Doctoreren aan de Koninklijke Militaire School

De Koninklijke Militaire School is gemachtigd om diploma’s van doctor in de toegepaste wetenschappen en van doctor in de sociale en militaire wetenschappen uit te reiken. Omdat in de geest van het proces van Bologna de nadruk gelegd wordt op een uitwisseling van doctorandi en op de onderlinge wetenschappelijke samenwerking, reikt de Koninklijke Militaire School in principe enkel doctoraten uit in partnerschap met andere Belgische of buitenlandse universiteiten of instellingen die hiertoe ook gemachtigd zijn.

De doctoraatsopleiding in de toegepaste wetenschappen is toegankelijk voor houders van een diploma van master in de toegepaste of in de ingenieurswetenschappen of een gelijkwaardige master in de toegepaste, exacte of natuurwetenschappen, uitgereikt in een land uit de Europese Unie.

De doctoraatsopleiding in de sociale en militaire wetenschappen is toegankelijk voor houders van een diploma van master in de sociale en militaire wetenschappen of een gelijkwaardige master in het domein van mens- of gedragswetenschappen, uitgereikt in een land uit de Europese Unie.

Voor niet-Europese diploma’s dient de equivalentie aangetoond te worden. Indien de kandidaat niet aan de vereiste diplomavoorwaarden voldoet, kan de doctoraatscommissie beslissen om eventueel over te gaan tot het afnemen van een interview en/of het opleggen van een predoctorale proef, in samenspraak met de promotoren.

De Koninklijke Militaire School levert per jaar gemiddeld zes doctoraten in de toegepaste wetenschappen en twee doctoraten in de sociale en militaire wetenschappen af.

 

Doctoraten honoris causa

De Koninklijke Militaire School is ook gemachtigd om eredoctoraten (doctoraten honoris causa) uit te reiken aan personen die diensten bewezen hebben aan de wetenschap, aan de Koninklijke Militaire School of aan de maatschappij.

Tot nu toe zijn er zeven eredoctoraten uitgereikt, met name aan:

 • Mr. Philippe Busquin (2005)
 • Mevr. Michèle Alliot-Marie (2006)
 • Prof. Allan Millet (2009)
 • Prof. Friedrich Wagner (2009)
 • Prof. Mitchell Feigenbaum (2010)
 • Prof. Fritz Stoeckli (2010)
 • Graaf Dr. Jacques Rogge (2010)

 

 

Doctoraat

Contact

Bureau wetenschappelijk onderzoek van de directie academisch onderwijs:
erm-deao-rswo@mil.be

Doctoraat