Onderzoeksingenieur/wetenschapper (M/V) voor het departement Mechanica, project “CBRN dispersion and response modeling in the cloud” (MSP20-04)

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

Het Vermogen van de Koninklijke Militaire School is op zoek naar een fulltime onderzoekswetenschapper/ingenieur met een master in toegepaste wetenschappen/engineering/fysica/informatica in het domein van de vloeistofmechanica en/of numerieke simulatie. Kandidaten die een doctoraat willen behalen worden sterk aangemoedigd om te solliciteren en krijgen de voorkeur. Het werk bestaat uit de implementatie van een numeriek model voor de dispersie na een chemische, nucleaire of biologische vrijzetting (door een wapen of andere), alsook de modellering van het responsbeheer. Het model zal draaien op de infrastructuur van het ECMWF en zal een gebruiksvriendelijke webgebaseerde interface bieden.

Context:
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling die verantwoordelijk is voor de academische, militaire en fysieke basisopleiding van de toekomstige officieren en voor de permanente bijscholing van de officieren tijdens hun actieve loopbaan bij Defensie. Ze is volledig erkend als universiteit en voldoet aan dezelfde criteria als burgeruniversiteiten. De Koninklijke Militaire School voert ook wetenschappelijk onderzoek uit op universitair niveau voor projecten die gefinancierd worden door Defensie of door externe bronnen.

Je werkt binnen de onderzoekseenheden "Fluid Dynamics" van het departement mechanica en "Modellering, Simulatie en Optimalisatie" van het departement wiskunde, en doet onderzoek op universitair niveau voor het Defensie-onderzoeksproject "CBRN dispersion and response modeling in the cloud". Dit project is een samenwerking met het ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) en het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut).

Studie:
Bij het vrijkomen van een CBRN-agens is het van cruciaal belang dat het effect op militairen en burgers snel kan worden ingeschat. Deze beoordeling is afhankelijk van de modellering van de verspreiding van een wolk van vervuilende stoffen in de lucht. Een belangrijke input voor dit model zijn de lokale meteorologische gegevens, die voor militaire operaties voor elke locatie ter wereld beschikbaar moeten zijn. Het doel van het huidige project is om gebruik te maken van het cloud computing platform van het European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF) voor het uitvoeren van CBRN-dispersiemodellen, waarbij automatisch hoogwaardige weersverwachtingen worden geïntegreerd in de dispersievoorspelling. We verwachten dat dit de nauwkeurigheid van de voorspelling zal verbeteren en dat het mogelijk zal zijn om meer geavanceerde modellen te draaien, gezien de beschikbare rekenkracht in de cloud en de details van de beschikbare weerdata. Vervolgens zal een event-based simulatie worden gebruikt om een passende reactie te plannen op kritieke gebeurtenissen die door de dispersievoorspelling in gang worden gezet. Dit laat toe om niet alleen te differentiëren tussen concentratieniveaus of -intensiteiten, maar ook tussen bv. bevolkingsdichtheid, topografie... We zullen ook de resultaten van vorige studies integreren om de medische respons te modelleren.

Het doel van de studie is te komen tot een bruikbare tool die in de cloud draait en die werkt via een webgebaseerde interface.

Het onderzoek is een gezamenlijk project van de afdeling mechanica en wiskunde van de Koninklijke Militaire Academie (RMA), onder toezicht van dr. ir. Bart Janssens en dr. ir. Ben Lauwens, en het Koninklijk Meteorologisch Instituut onder toezicht van dr. ir. Andy Delcloo.

Job description:
Het contract heeft een looptijd van vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Hoofdtaken:

 • Onderzoeksactiviteiten uitvoeren in het kader van het onderzoeksproject:
  • Een overzicht samenstellen van de bestaande dispersiemodellen en hun mogelijkheden, en enkele modellen identificeren om te gebruiken of te implementeren (bv. FLEXPART).
  • Kennismaking met de bestaande responsmodelleringstools geschreven in Julia.
  • De NATO AEP-45 vereenvoudigde en gedetailleerde dispersiemodellen in Julia implementeren.
  • Integratie van het model in de ECMWF-cloudinfrastructuur, met behulp van een brede benadering, waarbij je bestaande of vereenvoudigde modellen voor de fysica gebruikt en alle functionaliteit op basis daarvan uitwerkt. Dit vereist de identificatie van de juiste technologieën om de bestaande modellen te integreren en ze toegankelijk te maken via een webinterface.
  • Samenwerken met de eindgebruikers van de modelleringssoftware, om:
   • De functionaliteit aan te passen in functie van hun behoefte
   • De resultaten van het nieuwe model te vergelijken met de resultaten uit hun bestaande tools
  • Implementeren en aanpassen van de dispersie- en responsmodellen om de nauwkeurigheid te verbeteren waar nodig
  • Rekening houden met onzekerheid door te werken met de ECMWF-ensembles voor de weergegevens
 • Rapporteren van de vooruitgang aan de promotor en het onderzoeksteam in het Engels.
 • Rapporteren van de behaalde resultaten op internationale conferenties en schrijven van wetenschappelijke artikelen in het Engels.

Meer informatie:
Bart Janssens en Ben Lauwens

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • De kandidaat heeft een masterdiploma in de toegepaste wetenschappen, ingenieurswetenschappen of computerwetenschappen.
 • De ideale kandidaat heeft een opleiding of ervaring in ten minste enkele van de volgende domeinen:
  • Numerieke simulatie en modellering
  • Wetenschappelijke programmatie
  • Cloud- en webgebaseerde technologieën
  • Modellering van fluïda en dispersie
  • Event-gebaseerde simulatie
  • Weermodellen en weersvoorspellingen
 • Affiniteit met high performance computing en de bereidheid om een nieuwe programmeertaal als Julia te gebruiken is een toegevoegde waarde.
Specifieke vereisten De onderzoeker kan worden blootgesteld aan vertrouwelijke informatie en zal daarom de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandidaat moet akkoord gaan met het achtergrondonderzoek dat nodig is om deze machtiging te verkrijgen en dat door de Belgische Defensie zal worden
uitgevoerd.
Persoonlijke vaardigheden
 • Je verricht wetenschappelijk onderzoek op een onafhankelijke en oprechte manier binnen een multidisciplinaire omgeving die je naar een doctoraat kan leiden.
 • Je denkt op een innovatieve en creatieve manier.
 • Je communiceert uw resultaten op een duidelijke, beknopte en precieze manier.
 • Je neemt initiatieven.
 • Je bent betrokken en resultaatsgericht.
 • Je bent eerlijk, loyaal aan de instelling en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je plant en beheert proactief je zelfontplooiing, terwijl je kritisch bent voor jouw eigen functioneren en streeft naar zelfverbetering.
 • Je verbetert de teamgeest en lost interpersoonlijke conflicten op.
 • Je lost problemen autonoom op en vindt alternatieven of oplossingen.
 • Je gedraagt je op een respectvolle manier ten opzichte van de anderen, hun ideeën en meningen en ten opzichte van procedures en instructies.
 • Je bent flexibel voor verandering en past je aan.
 • Je engageert je in jouw job door het beste van uw vaardigheden te gebruiken in het streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en door te gaan waar nodig.
 • Een van de doelstellingen van deze studie is om het potentieel van het nieuwe systeem aan onze 'klanten' te laten zien. U bent bereid te luisteren naar de inbreng van de klant en de oplossingen daaraan aan te passen.
Andere vaardigheden
 • De kandidaat moet een goede kennis hebben van het Engels (mondeling/schriftelijk)
 • Minimum kennis van het Frans of Nederlands is gewenst (samenwerking met collega’s)

 

Varia

Contactpunten
Andere
 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: Vanaf 1 september 2020 of vroeger, in overleg met de kandidaat. (Kandidaten die in juni 2020 afstuderen worden aanvaard).
 • Statuut: Voltijdse tewerkstelling op basis van een contract van onbepaalde duur met het Patrimonium van de Koninklijke Militaire School (je bent geen ambtenaar).
 • Loonschaal: A11 (houder van een masterdiploma natuurkunde) / A21 (Ir) of houder van een masterdiploma ingenieurswetenschappen (Applied Sciences)
 • Extra-legale voordelen:
  • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
  • Vakantiegeld;
  • Eindejaarsuitkering;
  • Hospitalisatieverzekering;
  • Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer);
  • Gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus;
  • Restaurant en cafetaria op de campus met korting op de dagmenu.
 • Werkplek: Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel
 • Occasionele reizen naar het buitenland
 • Stimulerende werkomgeving

 

 

Jobs

Kandidatuurstelling

 • Stuur een motivatiebrief, een CV en een scan van uw identiteitskaart (twee zijden) naar Bart
  Janssens
  , Ben Lauwens en naar Thierry Deprez.
 • Je zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan je sollicitatie de ingevulde veilighedisverificatie toe te voegen.
 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: MSP20-04
 • Uiterste datum voor het indienen van kandidatuurstelling: 15 juli 2020
 • De interviews vinden plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel. De datum en timing zal worden gecommuniceerd aan de geselecteerde kandidaten.