U bent hier :

© Copyright 2010 - 2015 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Raden en commissies

De vervolmakings- en opleidingsraad De vervolmakings- en opleidingsraad is belast met :

De vervolmakings- en opleidingsraad

Opdracht Samenstelling De vervolmakings- en opleidingsraad bestaat uit : 1° de commandant van de KMS, voorzitter; 2° de directeur-generaal vorming, of zijn afgevaardigde; 3° de directeur-generaal human resources, of zijn afgevaardigde; 4° de directeur van het academisch onderwijs van de KMS; 5° de directeur van de basisvorming of de directeur van de voortgezette vorming van de KMS, volgens de agenda-items; 6° één of meerdere officieren, afgevaardigden van de krijgsmacht, aangewezen door de minister van Defensie; 8° een officier van de KMS, secretaris, aangewezen door de commandant van de school, zonder stemrecht. 1° het op punt stellen van de vormingsprogramma’s zodanig dat zij aan de behoeften van de krijgsmacht beantwoorden; 2° het bevorderen van de noodzakelijke vooruitgang van het onderwijs verstrekt in de school. De vervolmakings- en opleidingsraad vergadert ten minste éénmaal per jaar na oproeping door zijn voorzitter. 	Na afloop van elke vergadering wordt verslag uitgebracht bij de minister van Landsverdediging. De raad van bestuur is belast met :

De raad van bestuur KMS

Opdracht Samenstelling 1° het bepalen van het algemeen strategisch beleid van de school; 2° het beraadslagen over alle aangelegenheden die de school aanbelangen, behoudens de bevoegdheden van de commandant van de school en van de directeurs; 3° het adviseren over de algemene richtlijnen en de algemene reglementen voor de organisatie en de coördinatie van het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening van de school; 4° het vastleggen en gebeurlijk aanpassen van het vijfjaarlijks investerings- en financieringsplan; 5° het goedkeuren en gebeurlijk aanpassen van de kredietaanvragen en van het jaarverslag van de school; 6° het goedkeuren van de aanvragen tot aanpassing van de personeelsformatie;

De academische raad

Opdracht Samenstelling 4° adviseert de commandant van de school inzake de programma's van wetenschappelijk onderzoek; 5° evalueert de diensten aan de gemeenschap door het academisch personeel; 6° legt een gemotiveerd voorstel neer inzake de benoeming en de bevordering van het academisch personeel aan de commandant van de school; 7° legt een gemotiveerd voorstel neer inzake de leeropdracht van het academisch personeel aan de commandant van de school. De academische raad waarborgt de wetenschappelijke waarde van het onderwijzend personeel. De academische raad :

De faculteitsraad POL (Polytechniek)

Opdracht Samenstelling 1° de benoeming en de bevordering van het academisch personeel; 2° de toegang tot de verschillende opleidingen; 3° de voorstellen betreffende de benoeming tot Doctor Honoris Causa.

De faculteitsraad SSMW (Sociale en Militaire Wetenschappen)

Opdracht Samenstelling 1° de benoeming en de bevordering van het academisch personeel; 2° de toegang tot de verschillende opleidingen; 3° de voorstellen betreffende de benoeming tot Doctor Honoris Causa.

De interfacultaire commissie der kandidaturen

Opdracht Samenstelling De commissie der kandidaturen bestaat uit :  1° één gewoon hoogleraar van elke faculteitsraad met uitsluiting van de leden van het bureau; Voor het verstrekken van een gemotiveerd advies in verband met de benoeming en de bevordering van het academisch personeel, laten de faculteitsraden POL en SSMW zich bijstaan door een interfacultaire commissies der kandidaturen. 2° twee gewone hoogleraren;

De opleidingscommissies

Opdracht Samenstelling Elke opleidingscommissie wordt voorgezeten door een programmadirecteur die wordt verkozen onder de gewoon hoogleraren, de hoogleraren, de docenten, de militaire hoogleraren of de militaire docenten van de faculteit. De programmadirecteur voortgezette vorming (HStO/HOMA) wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door één lid per departement van de faculteit SSMW (uitgezonderd dat waartoe hijzelf behoort) en door de programmadirecteur basisvorming SSMW (Ba & Ma).

De doctoraatscommissies

Opdracht Samenstelling

De interfacultaire deontologische commissie

De verenigde faculteitsraden van de faculteit SSMW en van de faculteit POL verkiezen onder de gewone hoogleraren de leden die zullen zetelen in de deontologische commissie van de KMS.

De commissie onderwijs en pedagogie

Samenstelling Samenstelling

De commissie wetenschappelijk onderzoek

Opdracht Samenstelling

De raad van bestuur Vermogen KMS

Samenstelling De raad van bestuur Vermogen KMS Samengesteld uit leden van de KMS Samengesteld uit leden intern EN extern de KMS Top Top Top Top Top Top Top Top Top Top Top Top Nominatieve lijst Nominatieve lijst Nominatieve lijst faculteitsraad POL Nominatieve lijst faculteitsraad SSMW Nominatieve lijst opleidingscommissie POL (Ba & Ma) Nominatieve lijst opleidingscommissie SSMW (Ba & Ma) Nominatieve lijst opleidingscommissie SSMW (MaNaMa) Nominatieve lijst doctoraatscommissie POL Nominatieve lijst doctoraatscommissie SSMW Nominatieve lijst Nominatieve lijst Nominatieve lijst Nominatieve lijst leden KMS Opdracht Opdracht

Wettelijke basis

B22 (Wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de KMS)

B23 (KB van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de KMS)

Wettelijke basis

B22 (Wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de KMS)

B23 (KB van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de KMS)

Wettelijke basis

B22 (Wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de KMS)

B23 (KB van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de KMS)

Wettelijke basis

B22 (Wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de KMS)

B23 (KB van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de KMS)

Wettelijke basis

B22 (Wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de KMS)

B23 (KB van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de KMS)

Wettelijke basis

Reglementen van inwendige orde van de Faculteiten POL & SSMW

(goedgekeurd door de minister van Landsverdediging)

Wettelijke basis

Reglementen van inwendige orde van de Faculteiten POL & SSMW

(goedgekeurd door de minister van Landsverdediging)

Wettelijke basis

Reglementen van inwendige orde van de Faculteiten POL & SSMW

(goedgekeurd door de minister van Landsverdediging)

Wettelijke basis

Reglementen van inwendige orde van de Faculteiten POL & SSMW

(goedgekeurd door de minister van Landsverdediging)

Wettelijke basis

B23 (KB van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de KMS)

Wettelijke basis

B25 (KB van 20 december 2003 betreffende het Vermogen van de KMS)

3° twee hoogleraren of militaire hoogleraren; 4° twee docenten of militaire docenten van elke faculteitsraad. Nominatieve lijst