U bent hier :

© Copyright 2010 - 2017 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

1.

Inschrijving
Contacteer een van de informatiecentra van Defensie.


2.

Psychotechnische proeven, medisch onderzoek en sportproevenNa inschrijving ontvang je informatie over de rest van de toelatingsprocedure. Je zult automatisch uitgenodigd worden voor de verschillende proeven.


3

Proeven eerste taal, tweede taal, wiskunde, fysica, EngelsKandidaten die zijn geslaagd in de psychotechnische proeven, het medisch onderzoek en de sportproeven, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de proeven eerste taal (Nederlands, Frans of Duits), tweede taal (Nederlands, Frans of Duits), en wiskunde. Deze proeven worden georganiseerd door de KMS. Kandidaten voor de polytechnische faculteit dienen een bijkomende proef wiskunde af te leggen. Kandidaten voor het hulpkader piloot of air traffic control dienen bijkomende proeven fysica en Engels af te leggen.

Deze proeven vinden plaats einde juni - begin juli (één dag voor taal en wiskunde; een andere halve dag voor de bijkomende proef wiskunde). De resultaten worden aan de kandidaten meegedeeld in het begin van augustus.Hiernaast vind je de data van de taal- en wiskundeproeven, evenals van de bijkomende proeven fysica & Engels. Je kan ook voorbeelden van voorbije proeven downloaden. De oplossingen op de vragen worden niet ter beschikking gesteld.


Hieronder vind je nog meer informatie over de verschillende proeven. Voor eventuele verdere inlichtingen kan je contact opnemen met het secretariaat van de toelatingswedstrijd (02/4414203).4.a. Grondige kennis van de moedertaal


4.a. Connaissance approfondie de la première langue nationale


Het examen over de grondige kennis van de eerste taal bestaat erin een tekst van ongeveer 1000 woorden schriftelijk samen te vatten.


De kandidaten krijgen een tekst van ongeveer 1000 woorden over een algemeen onderwerp. Ze mogen die tekst vijftien minuten lezen zonder daarbij aantekeningen te maken. Daarna volgt 5 minuten extra notitietijd (tekst blijft beschikbaar). Ten slotte geven ze de tekst af en vatten hem samen in ongeveer 350 woorden (ongeveer 40 regels of twee bladzijden in normaal handschrift). Een kantlijn is niet nodig. Elke afwijking van meer dan 10% van de norm van 350 woorden wordt bestraft. De kandidaten mogen geen eigen ideeën toevoegen aan de inhoud van de tekst. Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met inhoud, stijl, spelling en zorg.


Duur van het examen: 90 minuten na lectuur van de tekst.


Voorbereiding op het toelatingsexamen Nederlands eerste taalL'épreuve relative à la connaissance approfondie de la première langue consiste à résumer par écrit un texte d'un millier de mots environ.


Le candidat reçoit un document d'un millier de mots environ portant sur un sujet d'ordre général. II peut lire ce texte (sans prendre de notes) pendant quinze minutes. Ensuite, il peut prendre des notes pendant cinq minutes (le texte reste à disposition). Enfin, il doit rendre le document et faire un résumé de l'ordre de 350 mots (environ 40 lignes, soit quelque 2 pages d'une écriture normale) du texte lu. ll n'est pas nécessaire de tracer une marge. Tout écart de plus de 10% par rapport à la norme de 350 mots sera sanctionné. Les candidats ne peuvent ajouter aucune idée personnelle au contenu du texte. Le contenu, le style, l'orthographe et la présentation ont leur importance.


Durée de l'épreuve: 90 minutes après la lecture du texte.


Préparation aux épreuves de connaissance approfondie du Français première langue nationale4.b. Elementaire kennis van de tweede landstaal


4.b. Connaissance élémentaire de la deuxième langue nationale


Het examen over de elementaire kennis van de tweede landstaal bestaat uit drie delen handelend over een gemeenschappelijk onderwerp:


- Een versie


De kandidaten moeten tien zinnen die in hun tweede taal geschreven zijn, vertalen naar hun eerste taal.


- Een thema


De kandidaten moeten vijf zinnen die in hun eerste taal geschreven zijn, vertalen naar hun tweede taal.


- Een geleid opstel


De kandidaten krijgen twee vragen over het onderwerp dat in het examen behandeld wordt. In een opstel van 15 regels (135 woorden) moeten ze één van die twee vragen beantwoorden in hun tweede landstaal.


Duur van het examen: 1 uur 45 minuten.L'épreuve sur la connaissance élémentaire de la deuxième langue comprend trois parties articulées autour d'un sujet commun:


- Une version


Le candidat doit traduire en première langue dix phrases rédigées en deuxième langue.


- Un thème


Le candidat doit traduire en deuxième langue cinq phrases rédigées en première langue.


- Une rédaction dirigée


Le candidat reçoit deux questions portant sur Ie sujet traité par l'épreuve. Il doit répondre en deuxième langue à l'une des deux questions sous la forme d'une rédaction de 15 lignes (135 mots environ).


Durée de I'épreuve: 1 heure 45 min.


4.c. Wiskunde (kandidaten POL + SSMW)


4.c. Mathématiques (candidats POL + SSMW)


De gemeenschappelijke proef wiskunde voor alle kandidaten (POL én SSMW) omvat een aantal meerkeuzevragen.


Deze proef vindt op dezelfde dag plaats als de taalproeven.

Duur van de proef : twee uren.


Gedetailleerde beschrijving van de te kennen leerstof


- Het gebruik van een rekentoestel is niet toegelaten.

- Het gebruik van een lat, een gradenboog, een geodriehoek en een passer is wel toegelaten.


Wijze van quoteren :


- Iedereen start met 20/100.

- Per foutief antwoord wordt 1 punt afgetrokken.

- Per goed antwoord krijgt u 4 punten.

- Geen antwoord : 0 punten.L'épreuve commune en mathématiques pour tous les candidats (POL et SSMW). Cette épreuve se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiple.


Cette épreuve a lieu le même jour que les épreuves linguistiques.

Durée de l’épreuve : deux heures.


Description détaillée de la matière à connaître


- Vous ne pouvez pas utiliser de calculatrice.

- Les lattes, rapporteurs, équerre et compas sont autorisés.


L'examen sera côté de la façon suivante :


- Chacun démarre avec 20 points sur 100.

- Un point est enlevé par mauvaise réponse

- Quatre points sont ajoutés par bonne réponse.

- Pas de réponse : 0 points.
4.d. Aanvullende proef wiskunde (enkel voor kandidaten POL)


4.d. Epreuve complémentaire en mathématiques (seulement pour les candidats POL)


De aanvullende proef wiskunde is enkel voor de kandidaten van de polytechnische faculteit.


Gedetailleerde beschrijving van de te kennen leerstof


Deze proef vindt plaats op een afzonderlijke dag.L'épreuve complémentaire en mathématiques est seulement pour les candidats de la faculté polytechnique.


Description détaillée de la matière à connaître


Cette épreuve a lieu un jour différent de celui de l'épreuve commune.


4.e. Bijkomende proef fysica (enkel voor kandidaten hulpkader)


4.e. Epreuve complémentaire en physique (seulement pour les candidats du cadre auxiliaire)


De aanvullende proef fysica is enkel voor de kandidaten van het hulpkader (hulpofficier piloot of air traffic control).

Gedetailleerde beschrijving van de te kennen leerstof

Deze proef vindt plaats op een afzonderlijke dag.


L'épreuve complémentaire en physique est seulement pour les candidats du cadre auxiliaire (officier auxiliaire pilote ou air traffic control).

Description détaillée de la matière à connaître

Cette épreuve a lieu un jour différent de celui de l'épreuve commune.

Download voorbeelden van voorbije proeven

Jouw eerste landstaal is Nederlands

Jouw eerste landstaal is Frans

Jouw eerste landstaal is Duits

4a

Grondige kennis van de eerste landstaal

Nederlands

(download)

Frans

(download)

Duits

(download)

4b

Elementaire kennis van de tweede landstaal

Frans (download)

of

Duits

(download)

Nederlands

(download)

of

Duits

(download)

Nederlands

(download)

of

Frans

(download)

4c

Wiskunde

download

download

download

4d

Wiskunde

(bijkomende proef POL)

download

download

download

4e

Fysica (hulpkader)

download

download


Terug

Toelating tot de KMS

Beste bezoeker,

Welkom. Het feit op zich dat u deze webpagina bezoekt, betekent dat u op de ene of andere manier geïnteresseerd bent in de loopbaan van officier bij Defensie (land, lucht, marine, medische dienst).

De Koninklijke Militaire School is het startpunt voor de meeste toekomstige officieren. De School is een militaire instelling van universitair onderwijs. Zij biedt de volgende bachelor / master opleidingen aan :

» Bachelor in ingenieurswetenschappen

» Master in ingenieurswetenschappen


» Bachelor in sociale en militaire wetenschappen

» Master in sociale en militaire wetenschappen

Faculteit polytechniek (POL)

Faculteit sociale en militaire wetenschappen (SSMW)

De duur van de studies aan de KMS bedraagt 5 jaar in POL (3 jaar bachelor en 2 jaar master) en 4 jaar in SSMW (3 jaar bachelor en 1 jaar master). Voor de promoties die hun studies hebben aangevat voor 2016 bedraagt de opleiding 5 jaar in SSMW (3 jaar bachelor en 2 jaar master).

Naast de academische cursussen krijgen de studenten ook een militaire en fysieke vorming. De verdeling van de globale werklast is ongeveer 80% academisch, 15 % militaire vorming en 5% lichamelijke opvoeding en sport.IEDERE student die een van de hierboven of hiernaast vermelde academische opleidingen wenst aan te vatten, moet slagen voor een toelatingsproef en batig gerangschikt zijn.

Elk jaar leggen honderden studenten de toelatingsproef af aan de KMS in de hoop geselecteerd te worden.

Zij deden het ... Jij kan het ook !

Defensie kan om economische en kwaliteitsredenen niet alle opleidingen verstrekken die het leger nodig heeft. Daarom volgen bepaalde kandidaat-officieren cursussen aan burgeruniversiteiten of -hogescholen.

Meer informatie over de loopbaan van officier bij Defensie kan je verkrijgen bij een van de

 Informatiecentra van Defensie.

.be

Toelatingsprocedure

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende stappen die je moet zetten om toegelaten te worden tot de KMS.


Lees eerst de onderstaande inleiding of ga onmiddellijk naar de toelatingsprocedure.

Top

» Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug

Terug

Terug

» Download onze informatiebrochure

» Aantal opengestelde plaatsen 2018

Master in de nautische wetenschappen Industrieel ingenieur bij Defensie Medische studies via Defensie Piloot bij het Hulpkader van de Luchtcomponent Luchtverkeersleider (ATC) bij het Hulpkader van de Luchtcomponent Speciale Divisie

Belangrijke data

Kandidaten

POL

Kandidaten

SSMW

Kandidaten

hulpkader

Uiterste

inschrijvingsdatum

dinsdag 17 april 2018

(12 april 2018 voor kandidaat piloten en ATC)

Taalproeven +

Gemeenschappelijke proef wiskunde

woensdag 27 juni 2018

Bijkomende proef wiskunde

donderdag 28 juni 2018


Bijkomende proeven fysica & Engels


vrijdag 29 juni 2018

Terug