U bent hier :

© Copyright 2010 - 2013 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home Home

Home

Vorming Kandidaat-Hoofdofficier (VKHO)

De vorming Kandidaat-Hoofdofficier (VKHO) wordt gegeven aan het Defensiecollege (DefCol). Deze vorming duurt thans 31 weken en wordt afgesloten met schriftelijke en/of mondelinge eindproeven (examens).

Doelgroep

* Beroepsofficieren met de graad van Kapitein of Kapitein-commandant, Luitenant-ter-zee of Luitenant-ter-zee eerste klas die het nodige aantal dienstjaren hebben zoals dit wordt bepaald door DGHR;
* Officieren uit het reservekader met de graad van Kapitein of Kapitein –commandant, Luitenant-ter-zee of Luitenant-ter-zee eerste klas en aangewezen door DGHR (DNR);
* Internationale officieren die van de Minister van Defensie en de Chef van Defensie (CHOD) de toelating gekregen hebben om deze vorming te volgen.

Doelstellingen VKHO

Deze statutaire vorming beoogt twee hoofddoelstellingen :
* Bij de stagiair competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) ontwikkelen die een hoofdofficier nodig heeft om commando- en staffuncties uit te voeren en dit zowel in een nationaal als internationaal kader. Daartoe moet hij de eindtermen halen die voor elke vormingsmodule zijn vastgelegd en die de ontwikkeling van specifieke professionele competenties en gedragscompetenties beogen.
* De stagiair voorbereiden op de beroepsproeven ter bevordering tot de graad van majoor / korvetkapitein. Die beroepsproeven bestaan in tests en/of eindproeven (examens) over de onderwezen materies.

Algemeen verloop VKHO

* Teneinde de vastgelegde doelstellingen te bereiken, werd de VKHO gespreid over drie vormingsdomeinen : het domein “Operaties (Ops)”, het domein “Management & Leadership (M&L) en het domein “Veiligheid en Defensie” (V&D). De materies die tot deze drie domeinen behoren, zijn onderverdeeld in een aantal modules.  
* Voor de beroepsofficieren omvat de vorming een gemeenschappelijk gedeelte met een duur van 14 weken cursus en een specifiek gedeelte met een duur van 17 weken cursus. Deze vorming laat toe deel te nemen aan de voorziene beroepsproeven.
* De stagiairs extra muros, de officieren IMM, de officieren die houder zijn van een door de Minister van Defensie erkende doctorstitel en de officieren van het Medisch Technisch Corps volgen enkel het gemeenschappelijke gedeelte. De officier van het Medisch Technisch Corps kan echter van DGHR de toelating krijgen om toch de volledige vorming te volgen.
* De reserveofficieren, die eerst moeten slagen in een toelatingsproef, volgen enkel twee modules van de VKHO (Inleiding tot Joint Operaties en Recht Gewapende Conflicten).
* Na het slagen in de beroepsproeven kan de stagiair, op basis van zijn toekomstige affectatie en van de reeds gevolgde opleidingen, door DGHR worden aangewezen om een specifieke bijkomende vorming te volgen. Er kunnen verschillende aanvullende vormingen worden verstrekt op basis van modules. Het betreft de modules “aanvulling operaties”, “aanvulling human resources management”, “aanvulling material resources management” en “aanvulling begroting en financiŽn”. Momenteel worden enkel de  modules in verband met human en material resources management onderwezen.  
* Opmerking : oordeelkundige analyses kunnen maken en een zorgvuldig tijdsbeheer zijn de sleutels tot het succes van deze vorming.

Competenties VKHO

* De professionele competenties laten toe dat een officier professionele taken uitvoert die specifiek zijn voor hem en die verband houden met een bepaalde professionele situatie, terwijl de functionele competenties toelaten dat een officier optimaal functioneert in veranderende omstandigheden, hetzij individueel, hetzij in groep.
* In het domein van de operaties zijn de belangrijkste doelstellingen van de Vmg gebaseerd op de Intercomponenten-Gebruiksdoctrine van Defensie, de planning en de uitvoering van operaties en de inzet van de eigen middelen van elke Component. De stagiair moet in staat zijn om in een beperkte tijdspanne een complexe situatie te analyseren, voorstellen te formuleren en te rechtvaardigen in de verschillende functionele domeinen die verband houden met een operationele planning, met inbegrip van de besluitvorming door de Commandant.
* In het domein management & leadership ontwikkelt de stagiair competenties die nodig zijn om mensen te mobiliseren met het oog op het vervullen  van een opdracht en een continue verbetering van de doelgerichtheid en de doeltreffendheid van onze organisatie. Hij is meer bepaald in staat om de technieken inzake het beheer van het menselijk, materieel en financieel potentieel binnen Defensie te begrijpen en correct toe te passen.
* Zich baserend op het Belgisch buitenlands en veiligheids- en defensiebeleid is de stagiair in staat om de activiteiten van de Belgische Defensie in het kader van de internationale betrekkingen te begrijpen en te rechtvaardigen. Hij begrijpt de werking van de UNO, de NATO, de EU en de OVSE, alsook de interacties tussen deze internationale organisaties. Bovendien verwerft hij de minimale competenties die noodzakelijk zijn om de planning van operaties uit te voeren overeenkomstig de Belgische en de internationale wetgeving.

Officieren extra muros

* De officieren extra muros volgen enkel het gemeenschappelijke gedeelte van de VKHO. Het domein “Ops” beperkt zich voor hen tot de module “Inleiding tot Joint Operations (Intermachtenoperaties)”.
* Naast de voorziene beroepsproeven moeten deze officieren een thesis opstellen en verdedigen (met uitzondering van de officieren die in het bezit zijn van een door de Minister van Defensie erkende doctoraatstitel). Die thesis moet handelen over een wetenschappelijk, wetenschappelijkmilitair of bijzonder onderwerp dat verband houdt met de specialiteit van de betrokkene en goedgekeurd is door DGHR.

Studiegids VKHO

De vormingsdoelstellingen in verband met deze materies en alle details betreffende de cursusuren staan vermeld in het studieprogramma VKHO (uitsluitend toegankelijk via het intranet van DefCol).

ę Terug

Evaluaties VKHO

* In samenhang met de vorming worden beroepsproeven georganiseerd die verband houden met het gemeenschappelijk statutair gedeelte en met het specifiek statutair gedeelte. Voor elk domein van de vorming worden de professionele en de functionele competenties geŽvalueerd door de hoogleraren van de betrokken departementen/leerstoelen. Deze evaluatie wordt aangevuld door de leden van de jury’s voorzien in het kader van de eindberoepsproeven (examens).
* Op het einde van het academiejaar krijgt de stagiair een eindevaluatie. Deze is gebaseerd op de te bereiken doelstellingen van de Vmg en de per module en/of submodules behaalde resultaten in het kader van de beroepsproeven.
* Om te slagen in de beroepsproeven moet de officier  voor elk domein een globaal cijfer van minimum vijftig procent behaalt. Een officier die niet dat vereiste minimum heeft behaald, mag de eindproeven opnieuw afleggen, binnen de drie maanden na het einde van de sessie, op een door de Dir VKHO vastgestelde datum, en zonder dat hij nog bijkomende cursussen kan volgen.
Top
Top
Top
Top

Contact VKHO

Top