Koninklijke Militaire School

.be

DE DEGENS DES KONINGS

Website KMS

Voor de Koning en het Vaderland

© Copyright  2012 (KMS/ERM/RMA)

Disclaimer

De Degens des Konings

De Degen des Konings is de meest prestigieuse onderscheiding toegekend aan de officier-leerling van de Koninklijke Militaire School die de meest verdienstelijke geweest is uit beide secties, bij ‘t einde van het tweede of derde schooljaar.

Order Nr 208 van 4 december 1937 (Koninklijke Militaire School) luidt als volgt :

«Met de toestemming van Z.M. den Koning, heeft Commandant Gade, oudsgeattacheerde van de Marine bij het gezantschap der de Verenigde Staten te Brussel, een fonds opgericht om elk jaar, een eredegen, genoemd «Degen van den Koning», te overhandigen aan de meest verdienstelijke onder de leerlingen uit beide secties, die bij ‘t einde van het tweede schooljaar op de K.M.S. tot onder luitenant benoemd worden.»


Beschrijving van de « Degen van den Koning »

Het is een officierssabel van het Belgisch leger met geheel uit gesneden en verguld gevest en met dof en blinkend gedemaskeerde kling.

Op de scheede draagt de degen aan den enen kant een Belgisch wapenschild als oplegsel, aan den anderen kant het Koninklijk monogram, t.t.z. 2 L’s met er boven op een Koninklijke kroon en het opschrift : «Degen van den Koning, ….(jaartal)». Ring en beugel van de scheede zijn verguld.

Een commissie samengesteld uit den Grootmaarschalk van het Hof, den Minister van Landsverdediging en den Commandant der Koninklijke Militaire School zal den meest verdienstelijken leerlingen aanduiden*.

Elk jaar zal de «Degen van den Koning» door een afgevaardigde van Z.M. aan de verkozen onderluitenant overhandigd worden.

De overhandiging zal plechtig geschieden in de eerste dagen van Januari binst een der wapenschouwingen voor de eedaflegging.

Commandant Gade heeft insgelijks een «Erelijst» aan de School geschonken, waarop jaarlijks de naam van den officier, houder van de «Degen van den Koning» zal vermeld worden (van 1937 tot 1960). Deze lijst zal in het Herdenkingsmuseum geplaatst worden.

Ik heb Commandant Gade gefeliciteerd voor zijn edele hoffelijkheid en heb hem warm bedankt voor zijn delicate attentie ten opzichte van de Koninklijke Militaire School.

- Luitenant-generaal NYSSENS -

Commandant van de Koninklijke Militaire School

* Intussen is de toekenningsprocedure van de Degen des Konings wat veranderd. Deze onderscheiding wordt tegenwoordig overhandigd ter gelegenheid van de Plechtige Intrede van de Nieuwe Promoties (oktober) aan de officier-leerling die de meest verdienstelijke geweest is bij ‘t einde van het derde schooljaar, hetgeen met het einde van de Bachelorcyclus overeenstemt. Een jury samengesteld uit leden van de KMS (DFBO, DEAO, HOIC, Prom Comd 4 POL, Prom Comd 4 SSMW en OLOS) maakt een selectie uit een lijst met de vijf beste kandidaten. De uiteindelijke kandidaat wordt vervolgens door de Comd KMS aan het Hof voorgesteld. De andere modaliteiten zijn onveranderd.